Algemene voorwaarden

Betalingsvoorwaarden

De betaling van vermelde bijdrage geschiedt jaarlijks en per kalenderjaar.

Tijdens het eerste jaar en bij opzeg van de overeenkomst is de verschuldigde bijdrage evenredig met de lopende kwartalen.

Bij laattijdige betaling, dertig dagen na ontvangst van de staat van bijdrage,

is er een verhoging van 10% verschuldigd met een minimum van € 50 en lopen verwijlintresten van 1% per aangevatte maand,

zonder voorafgaande ingebrekestelling of aangetekende verzending.

Bij niet-betaling, 90 dagen na ontvangst van de staat van bijdrage, heeft KONHEF vzw het recht haar tussenkomsten te schorsen.

Duur van de overeenkomst

Een overeenkomst wordt voor één jaar afgesloten en wordt jaarlijks stilzwijgend hernieuwd, tenzij opzeg per aangetekend schrijven, zes maanden véér de verjaardag van de overeenkomst.

Bij verkoop van het gebouw waar de liften zich bevinden, doet de opdrachtgever de overeenkomst overnemen door de nieuwe eigenaar(s)

om de continuiteit van de dienst en de veiligheid te verzekeren en stelt Konhef vzw hiervan schriftelijk op de hoogte.

Schorsende voorwaarden

Bij eventuele verhindering van normale uitvoering van de overeenkomst door arbeidsconflict, beperking van vervoermiddelen en energieverbruik, mobilisatie, enz.,

wordt de uitvoering van deze overeenkomst voor de nodige tijdsduur geschorst, zonder recht op schadevergoeding.

Geschillen

In geval van betwisting zijn alleen de Rechtbanken in het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Vertrouwelijkheid

Konhef is verantwoordelijk voor het beheer van alle informatie voortgekomen uit haar controleactiviteiten.
Konhef kan deze informatie bekend maken ten gevolge van een wettelijke verplichting.
Persoonsgegevens worden behandeld conform de GDPR wetgeving.