Privacybeleid

1. Wij gaan zorgzaam om met uw gegevens!

Konhef vzw (hierna: “Konhef” of “wij”) is een EDTC (externe dienst voor technische controles), gevestigd te Gijzelaarsstraat 9, 2000 Antwerpen.  Konhef is in deze hoedanigheid verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens van onze aangeslotenen en potentiële aangeslotenen. Verwerken omvat alle mogelijke bewerkingen met betrekking tot deze gegevens, zoals het verzamelen, registreren, gebruiken of bewaren ervan.  Met deze persoonsgegevens gaan wij steeds zorgzaam om. Daarbij is het belangrijk te weten dat wij uw gegevens in het verleden nooit hebben doorverkocht aan derden en dat wij dit ook in de toekomst nooit zullen doen zonder uw expliciete toestemming.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Indien u aangesloten bent bij Konhef, verwerken wij een aantal gegevens. Hierbij kan het onder andere gaan om: uw identificatiegegevens (waaronder naam, voornaam, adres); uw contactgegevens (zoals telefoonnummer en e-mailadres); financiële info (waaronder rekeningnummers, BTW- of KBO-nummer); technische informatie over de door u gevraagd te controleren toestellen.

Tot slot kan de Konhef, ook wanneer u een offerte bij ons opvraagt, dezelfde soort gegevens bewaren.

3. Waarom verwerkt Konhef persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens om u een aangepaste dienstverlening te kunnen verzekeren.

Meer concreet verwerkt Konhef uw gegevens: om contact met u te kunnen opnemen; om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen (bijvoorbeeld in het kader van de regelgeving met betrekking tot de inhoud van de controleverslagen); om onze controleopdrachten correct te kunnen uitvoeren (onder meer wat betreft het maken van afspraken); om onze dienstverlening te kunnen verbeteren; om statistieken op te maken en testen uit te voeren; voor commerciële prospectie of direct marketing, tenzij u hier bezwaar tegen maakt.

4. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard hangt af van het soort gegevens. Konhef gebruikt enkel gegevens wanneer ze daar een duidelijk doel voor heeft (bijvoorbeeld in het kader van de mogelijkheid om ouderen controleverslagen te kunnen terugvinden, of om over de juiste gegevens te beschikken bij een keuring van uitgevoerde modernisatiewerken). Voor de uitoefening van uw of onze rechten kan dat langer zijn dan de wettelijke bewaartermijnen, met name 15+5 jaar

5. Kunnen we uw gegevens doorgeven?

Konhef deelt of verkoopt uw gegevens niet aan derde partijen.  Wel kunnen controleverslagen worden doorgegeven aan uw onderhoudsbedrijf (enkel op uw verzoek) in het kader van opvolging van controleverslagen, of aan uw modernisatiebedrijf keuringen in het kader van keuring van uitgevoerde modernisatiewerken. Uw onderhouds- of modernisatiebedrijf gebruikt deze verslagen om de gemaakte opmerkingen op te volgen en uw veiligheid daardoor te verhogen.

Tot slot verplicht Belgische regelgeving Konhef soms controleverslagen mee te delen aan welomschreven instanties (waaronder inspectiediensten van FOD Economie en FOD Arbeid). In dit kader benadrukken we dat discretie voor ons zeer belangrijk is en wij enkel ingaan op deze vragen wanneer die gebaseerd zijn op een wettelijke bepaling, een wettig belang of indien dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst.

6. Uw rechten als individu

Met betrekking tot de persoonsgegevens die de Konhef verwerkt, heeft u een aantal rechten. U vindt hieronder een overzicht.

• U kan te allen tijde de persoonsgegevens die wij voor u verwerken inkijken. Indien u dit wenst, kan u van ons een kopie krijgen van de gegevens die wij in ons bezit hebben.

• U kan uw gegevens laten verbeteren In zoverre de persoonsgegevens die wij bijhouden onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht te vragen om deze gegevens aan te passen.

• U kan uw gegevens laten verwijderen Indien u vermoedt dat Konhef bepaalde gegevens onrechtmatig verwerkt, kan u vragen deze te laten verwijderen. We zullen dit verzoek inwilligen tenzij de verwerking nodig is voor wettelijke doeleinden of om onze contractuele verplichtingen te kunnen nakomen.

• U kan vragen uw gegevens over te dragen aan een derde partij U heeft tevens het recht de persoonsgegevens die u zelf aan Konhef heeft verstrekt, bij Konhef op te vragen of aan Konhef te vragen deze over te dragen aan een derde partij.

• U kan zich verzetten tegen een bepaald gebruik van uw gegevens U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen een bepaald gebruik van uw persoonsgegevens. Wij zullen dit verzoek inwilligen tenzij de verwerking nodig is voor wettelijke doeleinden of om onze contractuele verplichtingen te kunnen nakomen.

7. Hoe kan u uw rechten uitoefenen?

U kan uw rechten uitoefenen door een schrijven te richten aan Konhef vzw, Gijzelaarsstraat 9 – 2000 Antwerpen, ter attentie van de GDPR-verantwoordelijke Hugo Wachters (03/238.99.81) of door een e-mail te zenden naar info@konhef.be. Om uw identiteit te kunnen vaststellen kan Konhef u verzoeken om aanvullende informatie te verstrekken. Op die manier kan Konhef er zich van verzekeren dat niemand anders uw rechten uitoefent. Elk verzoek tot uitoefening van een recht dat u aan Konhef richt, wordt binnen de kortst mogelijke termijn – en uiterlijk binnen één maand na het ontvangen van het verzoek – behandeld en beantwoord. Mocht de Data Protection Officer beslissen dat er geen gevolg kan gegeven worden aan een verzoek, brengt hij of zij u hiervan uiterlijk één maand na ontvangst van het verzoek op de hoogte. De beweegredenen van dergelijke beslissing worden u meegedeeld. Indien u niet akkoord gaat met het standpunt van Konhef kan u steeds een klacht indienen bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit of een beroep instellen bij de bevoegde rechtbanken.

8. U kan ons steeds contacteren voor bijkomende informatie.

Konhef kan dit beleid aanpassen. De meest recente versie kan u steeds terugvinden op www.konhef.be. Van belangrijke inhoudelijke wijzigingen zal u geïnformeerd worden via de gebruikelijke kanalen. Meer informatie over de privacywetgeving in het algemeen kan u ook vinden op de website van de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit. Vanzelfsprekend kunt u Konhef ook contacteren indien u nog bijkomende vragen zou hebben.